Pravilnik o korištenju lučice

DRUŠTVO ŠPORTSKIH RIBOLOVACA “STROŽANAC”
PODSTRANA

P R A V I L N I K O KORIŠTENJU  LUČICE  I REDU  U  LUČICI

Podstrana, 17. prosinca, 2018.

Na temelju članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( NN, br 158/03, 141/06 i 38/09) članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalonog mora republike Hrvatske, (NN, br. 90/05), Skupština  Društva športskih ribolovaca “Strožanac”, na sjednici održanoj dana 17.prosinca  2018. g. donijelo je

PRAVILNIK  O  KORIŠTENJU  LUČICE

I  REDU  U  LUČICI

I OPĆE  ODREDBE

Članak 1.

Društvo športskih ribolovaca “Strožanac” (u daljnjem tekstu Društvo) u okviru svoje redovne aktivnosti utvrđene zakonom i Statutom raspolaže imovinom i lučkim sadržajima koji omogućavaju članovima Društva zadovoljavanje njihovih potreba.

Čanak 2.

Ovim Pravilnikom o korištenju lučice i redu u lučici Društva utvrđuje se način korištenja i upravljanja lučicom i njenim sadržajima, kao i prava i obveze članova Društva.

Članak 3.

Društvo raspolaže lučicom koja se nalazi uz sjedište Društva, u Strožancu – Podstrana. Lučica se sastoji od:

• uređene obale i gatova za privez brodica,

• zaštitnih lukobrana,

• lučkih svjetala nužnih za sigurnost plovidbe,

• dizalice za izvlačenje brodica,

• rampe za istezanje brodica,

• montažnih kućica za rad djelatnika lučice i skladištenje uređaja alata i opreme,

• uređenog prostora za popravak i održavanje brodica na suhom ( suhi vez),

• uređenih hortikulturnih prostora,

• ostalih objekata i opreme (ormarići sa priključcima električne energije, priključci za vodu, odlagalište otpadnog materijala).

Članak 4.

Društvo u svojoj lučici raspolaže s ukupno 320  vezova.

Vezovi se razlikuju po svojoj širini i mogućnosti priveza brodova po dužini. Vezovi su svrstani u slijedeće skupine:

 1. vezovi širine 2,2 m i dužine 5 m,
 2. vezovi širine 2,5 m i dužine 7 m,
 3. vezovi širine 2,6 m i dužine 7 m,

           4.  vezovi širine  2,7 m i dužine 8 m,

           5.  vezovi širine 3,0 m i dužine 10 m,

           6.  vezovi širine 3,5 m i dužine 12 m,

           7.  vezovi širine 4,0 m i dužine 12 m.

Članak 5.

Raspolaganje vezovima može biti:

• stalno, na temelju odluke o stalnoj dodjeli veza, o čemu se sastavlja odgovarajući ugovor između Društva i člana koji je stekao pravo na stalnu dodjelu veza,

• privremeno, na temelju odobrenja o ograničenom vremenskom korištenju i ugovora o komercijalnom korištenju veza,

• dnevno, za dnevni privez brodice

Privremeno i dnevno korištenje veza može se odobriti članovima Društva,  a u okviru trenutno raspoloživih mogućnosti za privez. Društvo ne raspolaže posebnim vezovima za ovu namjenu već se dodjela prava na privez vrši na trenutno slobodnim vezovima stalno dodijeljenih članovima Društva.

Članak 6.

Korištenje svih ostalih sadržaja iz članka 2. kojima Društvo raspolaže, imaju pravo članovi kojima je dodijeljen vez na stalno korištenje, članovi koji imaju privremeni i dnevni (komercijalni) vez.

Prednost korištenja imaju članovi sa stalno dodijeljenim vezom, a potom ostali članovi Društva.

Članak 7.

Uvjete i visinu naknade za korištenje veza i ostalih lučkih usluga određuje Upravni odbor Društva.

Članovi kojima je dodijeljen vez na stalno korištenje imaju, pod uvjetom da su ispunili u potpunosti i na vrijeme sve svoje obveze prema Društvu, pravo povlaštenog korištenja jedanput godišnje slijedećih usluga:

• uslugu izvlačenja i porinuća brodice pomoću dizalice,

• korištenje tlačne pumpe,

• pravo korištenja suhog veza,  

• električnu energiju i vodu u količini koja odgovara popravcima i održavanju u naprijed navedenim količinama.

Svi ostali korisnici usluga, kao i članovi sa pravom stalnog korištenja veza u opsegu usluga iznad naprijed navedenih, plaćaju utvrđene naknade prema cjeniku.

Temeljem pisanog zahtjeva člana, Lučka komisija može odobriti besplatno korištenje usluga i u dužem trajanju, od onih navedenih u stavku 2. ovog članka, ako postoje opravdani razlozi (bolest, kišni dani, nepovoljni vremenski uvjeti i slično).

Članak 8.

U slučaju havarije na brodici članova Društva usluge koje su nužne za otklanjanje havarije omogućuju se članu odmah.

II NAČIN UPRAVLJANJA LUČICOM

Članak  9.

Lučicom, kao i ostalim lučkim sadržajima upravlja Lučka komisija. Lučku komisiju sačinjava predsjednik i dva člana. Za svoj rad odgovorna je Upravnom odboru Društva. Djelokrug rada Lučke komisije utvrđene su Statutom Društva, kao i pravilnicima kojima je utvrđen njen djelokrug rada.

Lučka komisija izvršno djeluje preko lučkog kapetana, koji je u pravilu djelatnik u lučici i za svoj rad odgovara Lučkoj komisiji.

Članak 10.

Lučka komisija, u okviru svojeg djelokruga rada obavlja i raspodjelu brodica na pojedine vezove prema mogućnostima, vodeći računa o optimalnom smještaju brodica svih članova. Protiv odluka i rješenja Lučke komisije, može se uložiti žalba Upravnom odboru Društva.

Članak 11.

Lučki kapetan je obvezatan svakodnevno nadzirati stanje u lučici te o tome voditi evidenciju – dnevnik. U dnevnik se pored ostalog unose i podaci o:

• izdanim vezovima za privremeni i dnevni privez,

• korištenju posebnih usluga iz članka 6. pojedinih članova i ostalih korisnika,

• uočenim nepravilnostima i nepridržavanjima pravilnika,

kao i o ostalim događajima u lučici.

Članak 12.

U slučaju da se upozoreni korisnik ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke, posebno u slučajevima kada ti nedostaci mogu ugroziti imovinu ostalih korisnika usluga ili remete redovito poslovanje u lučici, Lučka komisija je ovlaštena da, ukoliko to ocijeni potrebnim, donese odluku o otklanjanju tih nedostataka od strane Društva (uključujući i vađenje broda), a o trošku vlasnika – korisnika.

Za svaki takav slučaj sastavlja se odgovarajuća odluka Lučke komisije s opisom činjeničnog stanja i nalogom Kapetanu za preuzimanje određenih mjera.

Nakon što se otklone nedostaci Kapetan pravi izvještaj o obavljenim poslovima s obračunom usluga. Obračun se dostavlja tajništvu koje je dužno obavijestiti vlasnika – korisnika s zahtjevom za podmiru dugovanja.

Za usluge i troškove koji nisu navedeni u redovitom cjeniku usluga, ili se moraju naručiti izvan  Društva, Kapetan je dužan prethodno pribaviti mišljenje Lučke komisije.

Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja bi pri otklanjanju nedostataka ili kasnije  mogla nastati.

Članak 13.

Kapetan preko Tajništva Društva obavještava vlasnika brodice o uočenim nepravilnostima s upozorenjem i nalogom za ispravljanje uočenih nedostataka. Troškovi s tim u svezi idu na teret vlasnika brodice odnosno korisnika veza.

U slučaju da se upozoreni korisnik ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke, kapetan je obvezatan podnijeti prijavu Lučkoj komisiji. Lučka komisija u takvim slučajevima može otkazati uslugu korisniku ili pak proslijediti prijavu predsjedniku Društva s prijedlogom za pokretanje stegovnog postupka.

Članak 14.

Lučka komisija izdaje mišljenje o otkupu pojedinog veza od članova Društva po njihovom zahtjevu, kao i prijedlog za dodjelu slobodnih vezova zainteresiranim članovima.

U oba slučaja odluku provodi Financijska komisija.

III NAČIN  KORIŠTENJA LUČICE

Članak 15.

Član odnosno potencijalni korisnik usluga u lučici, dostavlja svoj zahtjev odnosno izjavljuje svoju namjeru lučkom kapetanu.

Da bi se osigurao red u pružanju lučkih usluga, kapetan lučice temeljem dobivenih predbilježbi, sastavlja raspored korištenja lučkih usluga.

Prilikom predbilježbe potencijalni korisnik je obvezan dostaviti potvrdu Tajništva Društva da je uredno ispunio sve svoje pristigle obveze prema Društvu.

Lučki kapetan ne smije pružiti uslugu ukoliko mu korisnik nije dostavio navedenu potvrdu, osim u iznimnom slučaju havarije na brodu.

Članak 16.

Pri korištenju veza, rampe za istezanje, dizalice, prostora za popravljanje i održavanje brodica na suhom i ostalih sadržaja, rad se treba odvijati u propisanom redu i na što ekonomičniji način.

Članak 17.

Korisnik veza u lučici dužan je brodicu držati isključivo na vezu koji mu je dodijeljen temeljem rješenja Lučke komisije ili Lučkog kapetana ako se radi o dnevnom privezu.

Privez treba biti izveden na način da se ne oštećuju susjedne brodice.

Svi članovi koji drže svoju brodicu u lučici, ista mora biti registrirana u Lučkoj kapetaniji a broj postavljen na vidljivo mjesto.

Članak 18.

Svi korisnici kojima  je vez dodijeljen na stalno ili privremeno korištenje dužni su odgovarajuće opremiti svoje privezno mjesto. Standardna oprema priveznog mjesta je:

• privez sa dva prednja konopa vezana za obalu i dva krmena konopa vezana za privezne blokove (kolpomorta) ili lanac,• po dva bokobrana sa svake strane broda.

Privez preko plutače nije dozvoljen zbog otežanog manevriranja brodice. Ukoliko se upotrebljavaju plivajući konopi, potrebno ih je otežati utezima.

Članak 19.

U lučici je zabranjeno:

 • • onemogućiti pristup vezu,
 • • privezivati se za susjedne privezne blokove i brodice,
 • • premještati, mijenjati i uklanjati konope i ostalu opremu za privez drugih brodica,
 • • na bilo koji način nanositi štetu na operativnim  obalama,
 • • variti ili ložiti vatru na brodici na način koji bi mogao izazvati požar ili da se ugrožavaju druge brodice,
 • • zagađivati okoliš ispuštanjem dima i otrovnih plinova iznad propisima dozvoljenih sadržaja,
 • • držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra brodice,
 • • kupati se, glisirati, jedriti na dasci i ribariti,
 • • bacati u more i ostavljati na obali raznih posuda i drugih otpadnih materijala, kao i čišćenja mreža u akvatoriju lučice,
 • • zagađivanje obale i ostalih površina bojama, mastima i drugim kemikalijama,
 • • izlijevanje uljima onečišćenog mora iz brodskih santina,

kao i izvoditi ostale radnje kojima se ugrožava imovina Društva i korisnika.

Članak 20.

Pri isplovljavanju i uplovljavanju u lučicu, brzina brodice mora biti minimalna.

Članak 21.

Ako uslijed nemarnosti, slabih vezova ili bočnih osiguranja nastane šteta na susjednim brodicama, korisnik veza, odnosno krivac dužan je nadoknaditi štetu.

Ukoliko isti odbije nadoknaditi štetu, na prijedlog Lučke komisije pokreće se stegovni postupak.

Članak 22.

U slučaju da nastupi šteta na brodici, oštećeni korisnik treba o istoj obavijestiti lučkog kapetana i zatražiti sastavljanje zapisnika, a koji će se koristiti kao dokazni materijal u slučaju spora.

Društvo ni u kojem slučaju ne preuzima bilo kakvu obvezu naknade štete, već će biti u isključivoj poziciji pomoći oštećenoj stranci u dokaznom postupku.

Članak 23.

Za vrijeme rada na uređenju brodice, korisnici alata i naprava obvezni su primjenjivati sve mjere opreznosti i sigurnosti tehničke i protivpožarne zaštite.

Nakon završenih radova na brodici na suhom vezu, korisnik je dužan počistiti prostor na kojem je brodica bila smještena. Isto tako, na kraju svakog radnog dana, korisnik usluga je dužan očistiti od prljavštine i  otpadaka prostor koji je koristio, te vratiti ispravne posuđene alate i sredstva Društvu.

Članak 24.

U slučaju nepridržavanja obveza korisnika usluga iz prethodnog članka, lučki kapetan će osigurati izvršenje istih ali na teret i o trošku korisnika, o čemu će izvjestiti Tajništvo Društva.

Članak 25.

Za štete koje bi mogle nastati tijekom izvlačenja i spuštanja brodice u more, kao i za vrijeme boravka na suhom vezu, Društvo ne snosi nikakvu odgovornost.

Članak 26.

Korisnik veza ne smije svoj vez ustupiti drugom korisniku. Ukoliko korisnik namjerava duže od pet dana izbivati s veza, dužan je o tome obavijestiti Lučku komisiju.

Članak 27.

Korisnik veza koji izgubi pravo na vez, bez obzira iz kojih osnova, obvezatan je u roku od 15 dana napustiti vez. U slučaju da tako ne postupi, Društvo će pokrenuti postupak za prisilno uklanjanje brodice, sve o trošku vlasnika.

Članak 28.

Sastavni dio ovog pravilnika je Odluka o tarifama.

Članak 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Društva odnosno ovjere lučke kapetanije Split.

Pravilnik se objavljuje na oglasnoj ploči Društva.

Izmjene i dopune Pravilnika donosi Skupština Društva.

Ovjerava: Predsjednik Društva

Lučka kapetanija Split ________________

Mladen Bartulović

Kontakt

Naziv udruge: DŠR “STROŽANAC”
Adresa: Podstrana, D. Jurasa 4
Telefon: 021/333-902
Email: lucica.strozanac@gmail.com
Kontakt osoba: Nada Škulje