Statut

Na temelju članka 13. stavka 2 Zakona o udrugama (Narodne novine,broj 74/14.) i članka 14. Zakona o sportu ( Narodne novine, broj 71/06,150/08,124/10,124/11,86/12,94/13 i 85/15) ) na sjednici Skupštine Društva športskih  ribolovaca „Strožanac“ održanoj 29.09.2015.godine u  Podstrani donesen je

STATUT DRUŠTVO ŠPORTSKIH  RIBOLOVACA STROŽANAC

1.OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;o načinu osiguranja javnosti djelovanja društva ( udruge), o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku   članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Društvo športskih  ribolovaca „Strožanac“ ( u daljnem tekstu Društvo), je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese u oblasti sporskog ribolova na moru i rekreacije građana, bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Članak 3.

Društvo je neprofitna sporska udruga i ima svojstvo pravne osobe, te je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar sporskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u Splisko-dalmatinskoj županiji.

Članak 4.

Puni naziv Udruge pod kojim djeluje glasi: Društvo športskih  ribolovaca „Strožanac“.

Skračeni naziv udruge glasi: DŠR “STROŽANAC”

Sjedište udruge Društva je u Podstrani, Davora Jurasa 4.

Udruga djeluje na području  Republike Hrvatske.

Članak 5.

Društvo ima svoj znak i zastavu.

Znak Društva je galeb u letu nad morskom pučinom.

Znak služi istodobno kao slovolik ( logotip).

Zastava Društva je oblika istokračnog trokuta, odnosa osnovice prema visini 1:2.  U sredini zastave je nacrtan znak Društva, a po obodu znaka naziv. Slova su bijele boje kao i znak, a podloga plave.

Članak 6.

Društvo ima pečat.

Pečat  Društva je pravokutnog oblika dimenzija 50 x 15 mm sa  nazivom i sjedištem Društva. 

Za čuvanje i uporabu pečata odgovoran je predsjednik Društva.

Članak 7.

Društvo zastupa Predsjednik, s mandatom od četri godine.

Članak 8.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo se može udružiti u Zajednicu ili sa nekom udrugom srodnih ciljeva.

Odluku o članstvu u Zajednici ili udruživanju sa drugim udrugam kao i odluku o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, donosi Skupština Društva.

2.CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 9.

Cilj Društva je promicanje sporta i rekreacije te  unapređenje šporskog ribolova na moru.

Područje djelovanja sukladno cilju je sporsko. Ciljane skupine su građani-opća populacija i mladi-opća populacija.

Članak 10.

Za ostvarivanje cilja Društvo ima slijedeće djelatnosti:

 1. okuplja članstvo radi razvoja svoje djelatnosti, te u tom cilju surađuje s drugim sporskim udrugama   i društvenim institucijama, građanima i pravnim osobama,
 2. skrbi o unapređenju stručnog rada i o osposobljenosti stručnih djelatnika
 3. organizira klupska takmičenja, odnosno sudjeluje na takmičenjima koja organiziraju druge sporske  udruge,
 4. organizirano i sustavno educira svoje članstvo za bavljenje sporskim ribolovom u skladu sa zakonskim  propisima
 5. poticanje i promicanje sporta u skladu s Nacionalnim programom sporta, a     osobito djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom, potičući njihov interes za aktivnosti s područja sporskog ribolova  te u tom cilju organizira i pomaže u organizaciji odgovarajućih škola i  tečajeva,
 6. djeluje u smislu spriječavanja i onemogućavanja krivolova, kao i uništavanje hidro-arheološkog blaga u podmorju, te surađuje sa svim društvenim institucijama radi  uključivanja u ekološku zaštitu mora, obale i podmorja
 7. promiče odgojnu funkciju sporta i doprinosi širenju olimpijskih ideja i jačanju olimpijskog  pokreta,
 8. određuje sastav takmičara i organizira pripreme za sudjelovanje predstavnika na  natjecanjima višega ranga i nastupa uopće,
 9. usuglašava aktivnosti članova i utječe na poboljšanje materijalnih i drugih uvjeta  za provođenje  utvrđenih programa.
 10. surađuje sa humanitarnim, zdrastvenim i kulturnim  organizacijama,
 11. uključuje se u aktivnosti iz pomorske orjentacije,
 12. organizira stručno osposobljavanje članova putem tečaja, seminara i predavanja iz područja djelatnosti Društva,
 13. planira, organizira i gradi nove sadržaje s ciljem proširenja i modernizacije svoje sportske baze. Stara se o njihovom redovnom  održavanju i čuvanju, a u skladu sa potrebama i mogućnostima,
 14. stvara uvjete da članovi mogu planski i neprekidno koristiti sportsku bazu, redovno održavati čamce kao sportsko  sredstvo, te na sigurno odlagati brodsku i sportsku opremu,
 15. organizira fizičko osiguranje sportske baze, sportskih sredstava članova i održavanja reda,
 16. pruža usluge smještaja i održavanja čamaca članovima Društva, kao i ostalim zainteresiranim, kad za to ima mogućnosti, a prema posebnim propisanim uvjetima.
 17. stvara uvjete da se sportska baza i sva  raspoloživa sredstva Društva pravilno koriste, održavaju  i čuvaju, te da se onemogući svaka eventualna zloupotreba njihovog korištenja,
 18. sustavno upućuje na obveznu primjenu mjere tehničke i zdrastvene zaštite članova za vrijeme  natjecanja i drugih   oblika djelatnosti,
 19. organizira gospodarsku djelatnost
 20. dodjeluje  priznanja, nagrade i pohvale za postignute uspjehe u športu,
 21. potiče, promiče i podržava djelatnosti organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i  sportskih priredbi.

Društvo svoje djelatnosti obavlja na području Republike Hrvatske.

Članak 11.

Društvo obavlja slijedeće gospodarske djelatnosti:

    – daje u najam (podkoncesija) prostore i prostorije, a prema dozvoli koncesionara,
    – daje u najam  vezove u lučici kojih je korisnik

3.   JAVNOST RADA DRUŠTVA

Članak 12.

Djelovanje Društva i rad svih njegovih tijela su javni i utemeljni na demokraskim načelima.

Javnost rada Društva osigurava javnim karakterom (otvorenošću) sjednica svojih tijela, obavještavanjem javnosti putem srestava javnog priopćavanja, časopisa i biltena, izvještavanjem o svom djelovanju i radu svojih tijela onih saveza i zajednica u koje je udružena.

Članak 13.

Društvo svoje članove o svom djelovanju i o radu svojih tijela izvješćuje pisanim izvještajima o značajnim događajima, na zasjedanju Skupštine, neposrednim priopćavanjem, omogučavanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednica tijela Društva ( primjerice na oglasnoj ploči), odgovorima na njihove upite, putem biltena, časopisa, sredstava javnog priopćavanja ili na drugi pogodan način.

Članak 14.

Javnost se sa sjednice tijela Društva može isključiti samo u slučaju vođenja stegovnog postupka protiv člana Društva zbog najteže povrede interesa i ugleda Društva i njegovih članova, zbog teške povrede javnog morala, te kad je u pitanju poslovna tajna.

Odluka o isključenju javnosti donosi Upravni odbor.

4. ČLANSTVO PRAVA OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak15.

Članom Društva može postati svaka  fizička i pravna osoba sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravne osobe članstvo u Društvu ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. 

Članom Društva mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a osobe sa navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 16.

Članom Društva se postaje upisom u popis članova koji vodi Tajnik Društva.

Popis članova vodi se elektronički i pisano u matičnu knjigu članstva i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu ( nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, adresi stanovanja, kategoriji članstva, i datumu prestanka članstva u Društvu.

Popis članova uvjek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 17.

Član Društva može imati slijedeći status:

 • redovni član
 • mladi član
 • počasni odnosno zaslužni član

Redovnim članom može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske iz članka 15. ovog Statuta.

O uvjetima upisa odluku donosi skupština, a nju provodi Upravni Odbor.

Mladim članom može postati svaka osoba s navršenih 14 godina, a uz njezin potpis na pristupnici za učlanjivanje u Društvo zakonski zastupnik ili skrbnik  treba dati pisanu suglasnost a za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Počasnim članom može biti proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Društva. Počasnog člana proglašava Skupština Društva temeljem njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Upravnog Odbora. Status počasnog člana ne može se izgubiti.

Članak 18.

Osoba koja želi postati članom Društva podnosi zahtjev ( pristupnicu) Upravnom Odboru, koji donosi odluku o prijemu.

Članak 19.

Članovima Društva izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni Odbor posebnom odlukom.

Članak 20.

Redoviti i mlađi članovi Društva plaćaju godišnju članarinu, a odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje i određuje Upravni odbor.

Članak 21.

Prava i obveze članova su:

-bavljenje aktivnostima Društva koristeći imovinu i stručnu pomoć Društva, a u skladu s odlukama upravnih tijela udruge,
-sudjelovanje u ostvarivaju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Društva,
-skrb o razvitku Društva,
-dobivanje informacija o radu Društva,
-iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Društva,
-stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
-pridržavanje Statuta i drugih akata Društva,
-izvršavanjem odluka upravnih tijela Društva i preuzetih obveza,
-čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Društva,
-plačanje članarine,
-čuvanje imovine Društva.

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju Društva, te birati i biti biran u tijela Društva.

Mladi član ne može biti biran u tijela Društva i ne može odlučivati na Skupštini do svoje punoljetnosti.

Počasni članovi sudjeluju u radu u dogovoru s upravnim tijelima Društva.

Članak 22.

Članstvo u društvu prestaje:

-dragovoljnim istupom,
-brisanjem,
-isključivanjem,
-smrću

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana.

Brisanjem članstvo prestaje bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu i u slučaju smrti.

Isključenjem članstvo prestaje izricanjem takve mjere od Suda časti, i to u slidećim slučajevima:

-ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
-ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Društva,
-ako član teže povrjedi interese i ugled članova Društva,
-ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

Članak 23.

Član Društva koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela Društva i time nanese štetu interesima Društva, odnosno narušiti njegov ugled, koji povrjedi ugled i interese drugih članova, te koji neopravdano ne izvrši svoje članske obveze odlukom Suda časti može biti kažnjen pismenom opomenom, zabranom rada u Društvu na određeno vrijeme i privremenim isključenjem iz članstva, a na prijedlog Suda časti suspendiran sa dužnosti u Društvu.

5.UPRAVLJANJE  DRUŠTVOM I TIJELA  DRUŠTVA

Članak 24.

Društvom upravlju   članovi i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini, posredno preko svojih izabranih članova u drugim tijelima udruge, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima udruge i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 25.

Tijela upravljanja i nadzora Društva su:

1.Skupština
2.Upravni Odbor
3.Nazorni Odbor
4.Sud Časti
4.Predsjednik
5.Dopredsjednik
6.Tajnik
7.Likvidator

5.1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 26.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu tvore redoviti  poslovno sposobni članovi Društva.

Članak 27.

Skupština može biti redovna, izborna i izvaredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, a izborno zasjedanje održava se svake četri  godine.

Sjednicu Skuštine saziva presjednik Društva kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključaka Upravnog odbora.

Poziv na Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Poziv i matrijali za sjednicu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati ( izvarednu) sjednicu kada to zatraži najmanje jedna trećina članova 

Društva ili Nazorni odbor Društva. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su dužni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5.ovog članka sazvat će je predlagatelj, a  poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Društva, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni ili Nazorni odbor dok sjednicu Upravnog odbora dopredsjednik ili najstariji član Upravnog odbora.

Članak 28.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Društva a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se čuva u pismohrani Društva.

Članak 29.

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati, kao gosti prestavnici zajednica i saveza, državnih tijela, prestavnici općine Podstrana na čijem području Društvo djeluje, te poduzeća  i ustanova, počasni članovi Društva.

Predstavnike organizacija i tijela iz stavka 1.ovog članka na sjednicu poziva Predsjednik Društva.

Članak 30.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno najmanje 40  članova Društva.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinim pitanjima glasuju tajno.

Članak 31.

Skupština Društva:

 • donosi, mijenja i dopunjuje Statut, te druge akte utvrđene statutom,
 • bira i razrješuje presjednika,  dopresjednika i Tajnika Društva, te Likvidatora
 • bira i razrešuje dužnosti članove Upravnog odbora, Nazornog odbora i Suda časti,
 • osniva i imenuje odbore i slična radna tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadaće,
 • odlučuje o članstvu Društva u savezima i zajednicama, te u drugim udrugama,
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluke Suda časti,
 • proglašava počasne članove Društva,
 • utvrđuje politiku razvitka Društva,
 • donosi i mijenja Program rada,
 • donosi Financiski plan i završni račun,
 • donosi druge akte utvrđene Statutom i odluke važne za rad Društva,
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu Društva, presjednika i njenih tijela,
 • odlučuje o prestanku postojanja i rada Društva natpolovičnom većinom ukupnog broja 
 • članova Skupštine,
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga određene zakonom i Statutom.

5.2.UPRAVNI ODBOR

Članak 32.

Mandat Upravnog odbora traje četri (4) godine a bira ga Skupština.

Upravni odbor Društva je operativno skupno (kolegijalno) tijelo koje obnaša upravne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Članak 33.

Upravni odbor tvori 9 (devet) članova: Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika i šest članova Skupštine.

Dopredsjednik, Tajnik i šest članova Upravnog odbora biraju se na prijedlog Predsjednika Društva, iz redovnih članova Društva, na vrijeme od četri godine s mogućnonošću ponovnog izbora.

Članak 34.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje četri puta godišnje.

Predsjednik Društva saziva sjednicu i rukovodi radom Upravnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili sprijećenosti predsjednika, radom Upravnog odbora rukovodi dopredsjednik ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti Predsjednik.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje  kada je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Prijedlog programa rada i financijskog plana Upravni odbor donosi većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora, a o ostalim pitanjima odlučuje se većinom glasova nazočnih članova.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a supotpisuje ga tajnik i presjednik Društva.

Zaključci se stavljaju na oglasnu ploću i šalju svim članovima Upravnog i Nazornog odbora.

Članak 35.

Zadaće Upravnog Odbora:

  – utvrđuje prijedlog Statuta odnosno izmjene i dopune
  – utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
  – utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Skupština,
  – donosi opće pojedinačne akte za koje je ovlašten Statutom,
  – priprema sjednice Skupštine, vodi i organizira rad i djelovanje Društva između sjednica Skupštine,
  – podnosi Skupštini godišnja izvješća o svom radu,
  – priprema matrijale za Skupštinu,
  – odlučuje o visini članarine i kotizacije, dodjele vezova i visini vezarine
  –  osniva privremena radna tijela i povjerenstva za obavljanje određenih zadaća, utvrđuje njihov sastav, djelokrug i ovlasti rada, te njihov mandat,
  – imenuje pojedince za obavljanje pojedinih zadaća,
  – daju prijedlog za stjecanje, prodaju ili prijenos pokretne ili nepokretne imovine Društva,
  – brine o informiranju članstva i javnosti,
  – odlučuje o organizaciji sporskih priredbi u općini Podstrana,
  – skrbi o imovinskopravnim i financijskim pitanjima Društva,
  – izvršava odluke Skupštine,
  – odlučuje o korištenju imovine,
  – odlučuje i o svim drugim pitanjima u svezi djelovanja Društva koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Članak 36.

Članovi Upravnog odbora zajednički odgovaraju za rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Upravnog odbora, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini i Upravnom odboru.

Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati člana  Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini ako smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke Skupštine, ako je time Društvu nanesena značajna šteta.

Upravni odbor ili član Upravnog odbora opzivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti Predsjednik Društva, Nazorni odbor ili najmanje deset članova Skupštine.

Na upražnjeno mjesto člana bira se novi član Upravnog odbora do isteka mandata.

Pojedinom članu automaski prestaje dužnost člana Upravnog odbora ako izgubi svojstvo člana Društva.

5.3. NAZORNI ODBOR

Članak 37.

Nazorni odbor je nadzorno tijelo Društva i ima tri člana koje bira Skupština na mandat od 4 godine.

Nazorni odbor iz svojih redova bira Presjednika na prvoj sjednici.

Član Nazornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Članak 38.

Zadaće Nazornog Odbora:

 • skrbi o poštivanju zakona, Statuta i drugih općih akata u obavljanju djelatnosti Društva,
 • nadzire rad drugih tijela osobito u pogledu financiskog poslovanja i raspolaganja njenom imovinom,
 • nadzire izvršenje zakonskih i ugovorenih obveza Društva,
 • kontrolira namjensko korištenje srestava.

Sva tijela Društva dužna su omogućiti Nazornom odboru uvid u sve svoje spise, te mu dati  potrebne obavjesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom  odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Društva.

Pored redovitih izvješća Nazorni odbor je dužan dati pismeno izvješće o primjeni odredaba Statuta ili drugim pitanjima iz svog djelokruga kada to zatraži Upravni odbor.

Članak 39.

Članovi Nazornog odbora mogu nazočiti sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nazorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Društva, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva.

5.4. SUD ČASTI

Članak 40.

Sud Časti iz svojih redova bira Presjednika.

Mandat članova Suda Časti traje četri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Članovi Suda časti biraju se iz reda najistaknutijih redovnih članova Društva i ne mogu biti članovi tijela upravljanja Društvom.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom, drugim aktima, kodeksom i pravilima ( pisanim i običajnim).

Sud časti je sastavljen od tri člana koje bira Skupština.

Opoziv članova Suda časti obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga navedenih za članove drugih tijela Društva.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjednik Društva, Upravni odbor i najmanje jedna desetina članova skupštine. Stegovni postupak na vlastiti poticaj može pokrenuti Sud časti. Zahtjev iznimno može podnjeti i Nazorni odbor, ako se radi o korištenju matrijalnih prava i oštećivanju imovine Društva.

U svom radu Sud časti se vodi načelima pravednosti i nastoji da se svi sporovi riješe, a odluke donosi većinom glasova.

Sud Časti izriče i stegovne mjere, a to su : opomena, zabrana rada u Društvu na određeno vrijeme, privremeno isključenje iz članstva i trajno isključenje iz članstva.

Zabrana rada u Društvu može se donjeti u trajanju najdulje od šest mjeseci, a privremeno isključenje može trajati najviše jednu godinu.

Sud časti je vlastan predložiti i suspenziju sa dužnosti u Društvu.

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o svom radu i odlukama izvješćuje Upravni odbor i Skupštinu.

Odluke Suda časti se objavljuju na oglasnoj ploči Društva.

Članak 41.

Protiv odluke Suda časti članovi imaju pravo žalbe. Žalba se može podnjeti Upravnom odboru  i to najkasnije u roku od 15 dana, računajuči od dana dostave odluke Suda časti.

Upravni odbor je dužan riješiti žalbu u daljnjem roku od petnest (15) dana od dana primitka.

Protiv odluke Upravnog odbora dopuštena je žalba Skupštini i to u roku od osam(8) dana od primitka odluke. Žalba Skupštini ne odgađa primjenu odluku Upravnog odbora.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine je konačna.

5.5. PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 42.

Predsjednika Društva bira Skupština na mandat od četri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik društva je dragovoljna funkcija na koju može biti izabran samo državljanin Republike Hrvatske i redovni član Društva.

Predsjednik Društva je ujedno i predsjednik Upravnog Odbora, u slućaju da je predloženo više kandidata, izabran je onaj koji ima veći broj glasova.

Predsjednik Društva odgovoran je za svoj rad Skupštini i Upravnom Odboru.

Članak 43.

Predsjednik Društva:

 • zastupa Društvo,
 • pokreće i rukovodi radom Društva,
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog Odbora,
 • usklađuje rad Upravnog odbora i skrbi se o provođenju odluka i akata Skupštine i Upravnog Odbora, pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upranog Odbora, brine se o upoznavanju javnosti s radom Društva i njezinih tijela,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu Državne uprave,
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • izvještava o svom radu Upravni odbor i Skupštinu Društva,
 • daje prijedloge Sudu časti i Nazornom odboru,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i koje mu povjeri Skupština.

Predsjednik se brine da rad Društva bude u skladu sa zakonom, ciljevima i politikom Društva.

Za svoj rad odgovoran je Skupštini Društva.

Članak 44.

5.6.DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA

Mandat Dopredsjednika Društva traje četri godine s mogućnosti ponovnog izbora, a bira ga Skupština.

Dopredsjednik Društva dragovoljno obavlja svoje poslove, za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i Predsjedniku.

U slučaju spriječenosti Predsjednika, Dopredsjednik ga u svim poslovima zamjenjuje te zastupa Društvo.

5.7. TAJNIK DRUŠTVA

Članak 45.

Mandat Tajnika Društva traje četri godine s mogučnošću ponovnog izbora, a bira ga Skupština.

Tajnik Društva poslove obavlja dragovoljo, a za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i Predsjedniku Društva.

U slučaju odsutnosti ili sprijećenosti, Tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Upravni odbor.

Članak 46.

Tajnik Društva je organizator rada i poslovanja Društva,a posebno:

– vodi popis članova i odgovoran je za uredno vođenje popisa članova

– skrbi o uvjetima rada i djelovanja

– vodi Matičnu knjigu Društva i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,

– obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Društva,

– priprema prijedlog za osiguranje srestava za rad  Društva,

– brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Društva,

– zajedno s Predsjednikom organizira suradnju Društva i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i  zajednica,

– brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva,

– zastupa Društvo u okviru punomoći koju mu dade Predsjednik Društva,

– pomaže Predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti,

– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Upravnog odbora ili Predsjednika Društva,

–  vodi knjigu protokola

5.8. RADNA TIJELA

Članak 47.

Radi obavljanja određenih stručni poslova i zadataka Skupština ili Upravni odbor može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadatke imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

Predsjedniku Društva i Upravnom odboru neposredno pomažu stručni timovi za organizaciju rada članova Društva, za obrazovne programe namjenjene mladeži i građanima-korisnicima, za manifestacije i za marketing i financije. Rad voditelja timova između dva zasjedanja usklađuje 

Presdjednik Društva a voditelji za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru.

 1. IMOVINA DRUŠTVA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 48.

Imovinu Društva čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava. 

Članak 49.

Prihode za rad  Društva osigurava od:

 • članarine i kotizacije,
 • sredstava dobivenih od sponzora, marketinga i pokrovitelja,
 • sredstva iz proračuna općine Podstrana,
 • sredstva iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave,
 • srestva ostvarenih svojom gospodarskom djelatnošću,
 • ostalih prihoda ostvarenih sukladno Zakonu.

Članak 50.

Društvo može stjecati nekretnine i pokretne stvari.

Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Upravni odbor uz suglasnost Skupštine.

Članak 51.

Upravni odbor određuje osobe ovlaštene za financijsko poslovanje.

Članak 52.

Stručno-administrativne poslove za Društvo obavlja Tajnik Društva.

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni ili koje nije moguće ekonomično obavljati u okviru Društva, Upravni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Društva, u skladu sa zakonom.

7. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 53.

Društvo dodjeluje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvoju Društva.

Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Upravni odbor svojim aktom.

8. RASPOLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA RADA DRUŠTVA

Članak 54.

Društvo prestaje s radom u slučajevima propisnim Zakonom, ili ako to odluči Skupština, natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja Društva, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidaciskog, sudskog i drugih postupaka i vraćanje ostatka srestava donacije, ostatak imovine pripast će općini Podstrana.

Društvo nema pravo imovinu djeliti svojim osnivačima, članovima Društva, osobama ovlaštenima za zastupanje ili s njima povezanim osobama.

Članak 55.

LIKVIDATOR

Likvidatora Društva imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz srestava Društva u visini koju odredi Skupština.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidaciskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.

9. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Spor/sukob interesa u društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova društva o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Društva u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova udruge. 

Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu  da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

10. NADZOR

Članak 56.

Članovi Društva sami nadziru rad Društva.

Ako član Društva smatra da je društvo povrijedilo Statut ili drugi opći akt društva, ovlaštenaje na to upozoriti nadležno tijelo Društva, te zahtjevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnjeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva.

11. STATUT  I DRUGI OPĆI  AKTI DRUŠTVA

Članak 57.

Društvo ima Statut, opće akte i druge akte utvrđene ovim statutom.

Opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Nacrt, izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Društva i upućuje ga na raspravu članovima Skupštine.

Upravni odbor Društva razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Društva.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 58.

Statut donosi Skupština s natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova.

Izmjene i dopune Statuta donose se na isti način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Članak 59.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština, a između zasjedanja Skupštine tumačenje može dati i Upravni odbor, s time da je o tome dužan podnjeti izvješće Skupštini na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine.

Članak 60.

Sva unutarnja pitanja Društva kao i druga pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, a zahtjevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Društva.

12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Statut i drugi opći akti Društva oglašavaju se na oglasnoj ploči Društva.

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu od dana objave na oglasnoj ploči Društva, a primjenjivat će se od dana upisa u Registar udruga.

Statut će se objaviti na oglasnoj ploči Društva slijedeći dan nakon donošenja na Skupštini.

Članak 63.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut DRUŠTVA  ŠPORTSKIH RIBOLOVACA “STROŽANAC”, donesen 13.03.2005.godine.

PREDSJEDNIK DŠR “STROŽANAC”
Mladen Bartulović

Kontakt

Naziv udruge: DŠR “STROŽANAC”
Adresa: Podstrana, D. Jurasa 4
Telefon: 021/333-902
Email: lucica.strozanac@gmail.com
Kontakt osoba: Nada Škulje